Monday 15 July 2024 16:05

instagram   facebook logo

winkelwagen

winkelwagen

Aircovoordeel is F-gassen BRL100 gecertificeerd.

 

Conform de wetgeving is een bedrijf verplicht zich te certificeren. De certificatie verteld in het kort dat een gecertificeerd bedrijf verantwoord omgaat met koudemiddelen. De juiste geijkte gereedschappen heeft om een installatie te voltooien en de garantie geeft dat uw installatie naar behoren wordt gemonteerd door ervaren STEK en-/of F-gassen gecertificeerde monteurs.

Alle vakbedrijven en personen worden vandaag de dag geregistreerd op de website Centraal Register Techniek, hier kunt u controleren of uw koelmonteur of bedrijf het certificaat daadwerkelijk bezit. Het is wettelijk verplicht om ieder airco systeem door een gecertificeerd bedrijf in bedrijf te laten stellen.

Klikt u op deze link ter controle van onze registratie: https://platform.centraalregistertechniek.nl/Vakbedrijven/Bedrijfspagina?k=05076895&v=000003306402

 Afbeelding certificaat  

 

Aircovoordeel.nl biedt graag transparantie.

Vandaar dat wij u op de hoogte brengen van de huidige wet en regelgeving.
Zodat u een weloverwogen keuze kunt maken voor een veilige installatie, door een erkende installateur.

Voor installatie bedrijven zijn enkele wet en regelgeving van toepassing waar erkende installateurs aan moeten voldoen.
Op deze pagina vertellen wij u meer over deze keurmerken en het STEK certificaat.
Uiteraard is het voltallige team van Aircovoordeel.nl in het bezit van de nodige diploma's en hebben wij het recht deze keurmerken te dragen.

Wilt u meer weten over deze keurmerken en wet en regelgeving leest u dan verder.


Stek overgang naar F-gassen verordening sinds 01-01-2010


Als u een airco laat installeren, moet deze monteur uiteraard wel bevoegd zijn om bepaalde handelingen te verrichten.
De regel was voor 01-01-2010 dat deze dan in het bezit moest zijn van een STEK certificatie, deze regel is over gegaan naar een Europese wetgeving de F-gassen verordening dit om monteurs verantwoordelijk om te laten gaan met koudemiddel en airco installaties.

Alle monteurs van Aircovoordeel.nl zijn in het bezit van de F-gassen certificatie                                                                    

Wet- en regelgeving                                                                    

Een ieder die te maken heeft met koeltechniek (monteurs, koeltechnische installatiebedrijven, de eigenaar/installatiebeheerder) heeft te maken met regelgeving die van toepassing is op de installatie of werkzaamheden daaraan.
Door steeds verdergaande globalisering is het weleens onduidelijk welke regelgeving van toepassing is en welke gevolgen dit voor u heeft. Hieronder vindt u daarom een kort overzicht van de relevante publicaties en besluiten.

Protocol van Montreal:

Dit is een internationaal verdrag dat is opgesteld om de ozonlaag te beschermen. In dit verdrag is dan ook opgenomen om de productie van een aantal stoffen waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten uit te faseren.Het verdrag werd ondertekend op 16 september 1987 en werd op 1 januari 1989 van kracht.

Europese verordening 2037/2000:

Deze publicatie gaat met name over het uitfaseren van ozonaantastende stoffen binnen de koeltechniek en betreft voornamelijk regels over het uitfaseren van CFK’s en HCFK’s. Deze publicatie is gebaseerd op het protocol van Montreal.

Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf:

Na het van kracht worden van het Protocol van Montreal heeft Nederland besloten om, vooruitlopend op de Europese regelgeving een nationale regelgeving op te stellen die ozonaantastende stoffen reguleert.

De Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK) te 's-Gravenhage werd in 1992 aangewezen als instelling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (1995). Sinds 2010 is deze regeling Europees gefundeerd in de F-gassenverordening en in Nederland via de ministeriele regeling
Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer.

Hierin staan de minimale eisen die binnen Europa gelden omschreven aangevuld met aanvullende bepalingen zoals Nederland die stelt. Deze eisen gelden voor: installatiebedrijven, monteurs, exameninstanties en keuringsinstanties. Verder komt uitgebreid aan de orde welke installaties onder deze regeling vallen.
Aanvullend aan de uitvoeringsregeling bestaat er een Leidraad Examinerende Instanties en Richtsnoeren t.b.v. de certificering, tussentijdse beoordeling en herkeuring van bedrijven.
Hierin staat omschreven waaraan een examen en keuringsinstantie moeten voldoen.

Protocol van Kyoto:

In 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen - o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (CFK's, PFK's en zwavelhexafluoride (SF6)  in 2008-2012 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Op 16 februari 2005 is het Kyoto-protocol officieel in werking getreden.

Europese verordening 842/2006:

Deze publicatie gaat voornamelijk over fluorkoolstoffen (HFK’s) en omschrijft waaraan voldaan moet worden bij gebruik van deze stoffen. Ook stelt de verordening eisen aan opleidingen, bedrijfscertificering, rapportage en onderhoud van installaties. Deze verordening is gebaseerd op het protocol van Kyoto.

In Nederland wordt deze verordering geimplementeerd via de Ministeriele regeling. De uitvoering hiervan ligt bij VROM/SenterNovem.
Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

Hierin staan de minimale eisen die binnen Europa gelden omschreven aangevuld met aanvullende bepalingen zoals Nederland die stelt. Deze eisen gelden voor: installatiebedrijven, monteurs, exameninstanties en keuringsinstanties, verder komt uitgebreid aan de orde welke installaties onder deze regeling vallen.
Aanvullend aan de uitvoeringsregeling bestaat er een Leidraad Examinerende Instanties en Richtsnoeren t.b.v. de certificering, tussentijdse beoordeling en herkeuring van bedrijven.
Hierin staat omschreven waaraan een examen en keuringsinstantie moeten voldoen.

Europese verordening 97/23/EG:


In de volksmond de PED (Pressure Equipment Directive) genoemd. In deze regelgeving staan eisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. De achterliggende gedachte van deze regelgeving is om handelsbelemmeringen binnen Europa op te heffen. Deze verordening is in Nederland van kracht geworden als Warenwetbesluit drukapparatuur.

In de warenwetbesluit drukapparatuur staan onder ander de volgende onderwerpen omschreven:

  • Welke installaties onder deze regeling vallen.
  • Eisen waaraan het ontwerp en het vervaardigen van een installatie moet voldoen.
  • Omschrijving voor het keuren en aanbrengen van de CE markering op de installatie.
  • Omschrijving van de documentatie en materiaal type goedkeuring.
  • Eisen aan keuringsinstanties (NOBO, notified body)
  • Omschrijving voor het in bedrijf nemen en de keuringsplicht van installaties. 

Officieel dealer van

Erkend dealer Gree.png
Erkend dealer LG.png
Erkend dealer Metosi.png
Erkend dealer Midea.png
Erkend dealer Mitsubishi Heavy Industries .png
Erkend dealer Panasonic .png
Erkend dealer Daikin.png
Erkend dealer Tosot.png

 

 

© 2005 - 2024 Aircovoordeel.nl
Algemene voorwaarden | Contactformulier

Erkend installateur

dekra stek 2